Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Rozdanie Felicea 2.01.2024”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem konkursu „Rozdanie Felicea 2.01.2024” (dalej: „Konkurs”) jest   S-Group z siedzibą w Radomiu (26-600), Mokra 2 NIP: 7962542848 REGON:142245993., prowadzący sprzedaż internetową min. za pośrednictwem sklepu www.felicea.pl  (dalej: „Organizator”). 
 • Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Instagram. Serwis społecznościowy Instagram nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram.
 • Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

§ 2. Miejsce i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Instagram –na kanale Organizatora https://www.instagram.com/felicea.pl/ .
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: od dnia 2.01.2024 r. godz. 21:00 do dnia 6.01.2023 r., do godziny 23:59:59.
 • Początkiem trwania konkursu jest moment opublikowania na kanale Organizatora   znajdującego się pod adresem https://www.instagram.com/felicea.pl/ (dalej łącznie „Fanpage”), postu z treścią zadania konkursowego (dalej: „Zadanie konkursowe”)
  w dniu 2.01.2024 r. godz. 21:00.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi w komentarzu pod postem konkursowym, nie później niż o godzinie 17:00 w dniu 8.01.2024 r. – jeden zwycięzca zostanie ogłoszony na kanale Organizatora.
 • W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje na Fanpage’u.

§ 3. Komisja konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia
  i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła własną komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład każdej Komisji wejdą 2 osoby wskazane odpowiednio przez Organizatora.

§ 4. Udział w Konkursie

 1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  W ramach Konkursu osoba, która spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Organizatora.
 • Konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 847 z dnia 2019.04.04).
 • W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się moment przystąpienia do Konkursu poprzez wykonanie Zadania konkursowego. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 • Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego konta w serwisie społecznościowym Instagram.
 • Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki wskazane
  w Regulaminie oraz wykonać Zadanie konkursowe.
 • W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i wykonywanie za ich pośrednictwem Zadania konkursowego. Niedopuszczalne jest również wykonywanie Zadania konkursowego w imieniu osób trzecich.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi wyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 • Organizator zastrzega, że udział w Konkursie odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika i ponosi on z tego tytułu wszelkie konsekwencje, w tym prawne, obejmujące także odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 • Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
 1. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu spełniając warunki niniejszego Regulaminu jest jednocześnie związany warunkami Regulaminu.

§ 5. Zasady i przebieg Konkursu

 1. Pierwszego dnia trwania Konkursu, czyli 2.01.2024 roku, na Fanpage’u, opublikowany zostanie post zawierający Zadanie Konkursowe.
 • Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu autorskiej odpowiedzi (opisu) Uczestnika, w formie tekstu, na pytanie konkursowe umieszczone w poście wymienionym w ust. 1 powyżej.
 • Uczestnicy mogą udzielać odpowiedzi w ramach Zadania Konkursowego
  w następujący sposób:
 1. publikować odpowiedzi pod postem konkursowym w serwisie społecznościowym Instagram, w formie tekstu lub emotikon, do godziny 23:59:59 ostatniego dnia trwania Konkursu, wskazanego w § 2 ust. 4 Regulaminu;
 • Każdy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania pod postem konkursowym dowolnej liczby odpowiedzi w ramach Zadania Konkursowego.
 • Konkurs jest jednoetapowy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie odpowiedzi, które:
 1. są niezgodne z regulaminem portalu Instagram;
  1. nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub są zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu;
  1. zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne lub obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
  1. naruszają prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich;
  1. zawierające logotypy bądź treści o charakterze reklamowym, dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż felicea.pl
 • Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego, w sposób zgodny z ust. 2 powyżej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:
  • Przekazana w ramach Zadania Konkursowego odpowiedź, stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika;
  • Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do przekazanej odpowiedzi i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich;
  • Korzystanie przez Organizatora z przekazanej w ramach Zadania Konkursowego odpowiedzi, zgodnie z Regulaminem Konkursu, nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr oraz tajemnicy chronionej prawem.
  • Z chwilą opublikowania pod postem konkursowym odpowiedzi, Uczestnik przenosi na Organizatora (w zależności od kanału, na którym opublikował odpowiedź) w sposób wyłączny, nieodpłatny, nieograniczony w czasie i nieograniczony terytorialnie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do przesłanych w ramach Zadania konkursowego haseł, wypowiedzi lub innych autorskich wytworów Uczestnika zamieszczonych w odpowiedzi, dalej zwanych łącznie „Utworami”.
 • Uczestnik, publikując pod postem konkursowym odpowiedź, oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw, w tym praw autorskich osób trzecich za wypowiedź zgłoszoną do Konkursu w ramach Zadania Konkursowego.

§ 6. Zasady wyłaniania zwycięzców. Nagrody

 1. Opublikowane odpowiedzi zostaną poddane ocenie Komisji – Komisja Organizatora oceni odpowiedzi opublikowane na kanale Organizatora.
 • Po zakończeniu Konkursu, zostanie wyłonionych 3 zwycięzców (dalej: „Zwycięzcy”).
 • Każdy z 3 zwycięzców otrzyma nagrodę w postaci: 1 Naturalna Maskara Felicea i zestaw 3 testerów Naturalnego Podkładu Felicea.
 • Komisja kieruje się w swojej ocenie kreatywnością udzielonych odpowiedzi oraz zgodnością (prawidłowością) opublikowanych odpowiedzi z Zadaniem Konkursowym i Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo nieuzasadniania wyboru danej odpowiedzi.
 • Wybór Komisji ma charakter ostateczny, z zastrzeżeniem §  6 ust. 9, 11 oraz 13.
 • Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu Nagrody za pośrednictwem oznaczenia w komentarzu pod postem konkursowym.
 • Przekazaniem Nagród Zwycięzcom zajmuje się Organizator. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez Zwycięzcę w wiadomości prywatnej:
 1. imienia i nazwiska Zwycięzców;
 2. adresu do korespondencji (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);
 3. numeru telefonu;
 4. adresu e-mail;

Powyższe dane powinny zostać przekazane Organizatorowi lub w terminie 7 dni od powiadomienia Zwycięzców o wygranej. Jeśli Zwycięzcy nie dopełnią tego obowiązku, Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora, którzy mogą ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.

 • Po spełnieniu warunków Regulaminu i przekazaniu danych, o których mowa w ust. 9 powyżej, Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora do Zwycięzcy na wskazany przez niego adres korespondencyjny za pośrednictwem operatora pocztowego lub wybranej firmy kurierskiej w terminie 14 dni roboczych od przesłania danych, o których mowa w ust. 9 powyżej.
 • Organizator zastrzega, że ani on nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców, a w szczególności w przypadku:
 1. Podania danych, o których mowa w ust. 9 powyżej po upływie terminu 7 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej ;
  1. Podania błędnych, nieprawdziwych bądź niepełnych danych, o których mowa w ust. 9 powyżej;
  1. Złożenia błędnych bądź nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 7;
  1. Nie odebrania wysłanej do Zwycięzcy przesyłki.

W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, którzy mogą ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.

 1. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia lub niedopełnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
 1. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową. Rezygnacja z części Nagrody równoznaczna jest z rezygnacją z całości nagrody.
 1. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent pieniężny Nagrody ani zamiana Nagrody na inną nagrodę rzeczową.
 1. Nie jest możliwe przeniesienie przez Zwycięzcę prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

§ 7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników dokonujących zgłoszenia konkursowego na kanale Organizatora jest Organizator Konkursu – S-Group, Mokra 2, 26-600 Radom.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w następujących celach i na następujących podstawach:
 • w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia Konkursu, tj. na podstawie art. 6 lit. f RODO (zgoda Uczestnika Konkursu);
 • w celu ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO (prawnie uzasadnionego interesu Organizatora); prawnie uzasadniony interes Organizatora polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu dochodzenia roszczeń w stosunku do Uczestników, jak również obrony przed roszczeniami, jakie Uczestnik może w skierować w stosunku do Organizatora;
 • jeżeli otrzymane dane osobowe będą widniały w dokumentach księgowych, dodatkową podstawą i celem będzie realizacja przez Organizatora obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Konkursu, a po tym czasie przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jak również wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych równoznaczne jest z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym także z utratą prawa do Nagrody, o ile zostanie mu przyznana.
 • Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty, którym Organizator zobowiązany jest przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe organy podatkowe), podmioty realizujące na rzecz Organizatora usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.
 • Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi udział w Konkursie.
 • W toku przetwarzania danych osobowych Uczestnika nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych, z wyłączeniem transgranicznego charakteru sieci Internet.
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), na zasadach i w zakresie opisanym w Regulaminie.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: felicea@felicea.pl
 • Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 • Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenie reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany a adres, z którego została wysłana reklamacja.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie oraz w siedzibie Organizatora przez cały czas trwania Konkursu.
 • Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go na stronie.
 • Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 • Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail felicea@felicea.pl